OPPIMISTA JOHTAMASSA tietosuoja- ja rekisteriseloste

(päivitetty viimeksi 24.7.2021)

Suomen henkilötietolaki (523/1999)

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

1. Rekisterin nimi

OPPIMISTA JOHTAMASSA asiakas- ja markkinointirekisteri

2. Rekisterin ylläpitäjä

OPPIMISTA JOHTAMASSA (Y-tunnus: 2917540-2)

Yhteyshenkilö: Laura Rautio / Paalikatu 1 D 40, 90520, Oulu / laura@oppimistajohtamassa.com

3. Rekisteriin liittyvät sivustot

https://oppimistajohtamassa.com/

https://www.instagram.com/oppimista_johtamassa/?hl=fi

https://www.facebook.com/oppimistajohtamassavalmennus

4. Rekisterin ylläpitämisen peruste ja käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • henkilön suostumus (henkilö on antanut suostumuksensa markkinointilistalle lisäämiseen)

OPPIMISTA JOHTAMASSA asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluiden markkinoiminen sekä siitä saatujen tietojen tilastoiminen ja analysointi
  • kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen
  • yritystoiminnan ja palveluiden sisäinen kehittäminen

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

OPPIMISTA JOHTAMASSA (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä ”käyttäjään”, jolla tarkoitetaan:

1) sivustoilla käyviä henkilöitä

2) palveluiden asiakkaita

3) maksuttomien tuotelahjojen tilaajia

Käyttäjä antaa asikassuhteen solmiessaan ja / tai sähköpostilistalle liittyessään luvan henkilötietojensa käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti.

Lisäksi yrityksen sivustojen käyttäjät suostuvat siihen, että heistä saatetaan kerätä käyttötietoja, kuten tilastoja linkkien klikkaamisesta sekä blogipostausten lukemisen ajankohdista.

OPPIMISTA JOHTAMASSA -asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri koostuu niin kutsutusta valmennuslokista, jonka tietoja yritys hyödyntää ammatillisten sertifiointien hakemiseen (esim. ICF) sekä palveluiden sisäiseen kehittämiseen. Rekisteri sisältää käyttäjän henkilötiedoista nimen ja sähköpostiosoitteen. Lisäksi rekisteristä löytyvät tiedot asiakkaan ostamasta valmennuskokonaisuudesta (esim. ”Opi onnistumaan työssäsi -valmennus” tai ”Oppimismuotoilu”) sekä toteutuneiden valmennustuntien päivämääristä ja ajallisesta kestosta. Mikäli käyttäjä on yritys, kerätään edellä mainitut henkilötiedot yrityksen edustajalta. OPPIMISTA JOHTAMASSA -asiakasrekisteriin kuuluvat käyttäjät eivät liity automaattisesti markkinointirekisteriin, vaan käyttäjän tulee ilmoittaa markkinointisuostumuksensa sähköpostitse valmennussuhteen sopimisen yhteydessä.

Valmennuspalveluiden ostoon tarvittava maksuuliikenne tapahtuu OP Kevytyrittäjä -palvelun kautta, ja käyttäjä saa laskun sähköpostitse.

Käyttäjällä on oikeus perua tilaamansa palvelu 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun tilauksesta on kirjallisesti sovittu sähköpostitse. Käyttäjä on kuitenkin velvollinen maksamaan jo pidetyistä valmennustunneista, jotka on suunniteltu ja toteutettu vastaamaan hänen henkilökohtaisia toiveitaan ja tarpeitaan.

OPPIMISTA JOHTAMASSA -markkinointirekisteri

Yrityksen markkinnointirekisterillä tarkoitetaan maksuttoman sähköpostivalmennuksen toteutukseen tarvittavaa listaa sähköpostiosoitteista, jotka valmennukseen osallistuneet käyttävät ovat suostumuksellaan antaneet. Sähköpostivalmennuksessa jaetaan ammatilliseen kasvuun sekä työssä oppimiseen liittyviä asiatietoja ja harjoitustehtäviä, tiedotetaan yrityksen palveluista, ajankohtaisista uutisista sekä maksuttomista materiaaleista henkilötietolain mukaisesti. Sähköpostvalmennukseen liittyessään käyttäjä hyväksyy, että yritys harjoittaa sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointia. Rekisteri sisältää käyttäjän henkilötiedoista nimen ja sähköpostiosoitteen. Yrityksen markkinointirekisteriin kuuluvat käyttäjät eivät liity automaattisesti asiakasrekisteriin, vaan käyttäjän tulee erikseen ilmoittautua sähköpostitse haluamaansa maksulliseen valmennuskokonaisuuteen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä itseltään asikassuhteen solmimisen ja / tai sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä.

Sähköpostilistan tiedot saadaan pääsääntöisesti käyttäjän tilatessa maksuttoman tuotelahjan. Käyttäjälle ilmoitetaan kunkin tuotelahjan kohdalla, liittääkö tuotteen hankkiminen hänet sähköpostilistalle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään seuraavalle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistolle:

8. Tietojen säilytyksen ja käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen näkökulmasta.

9. Rekisterin yksityisyys ja tietosuoja

Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Sekä asiakas- että markkinointirekisteriin pääsy edellyttää ainakin yhden turvallisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Salasanat vaihdetaan vähintään puolen vuoden välein. Järjestelmiin tallennettuihin tietoihin pääsee ja niitä on oikeutettu käyttämään vain rekisterin ylläpitäjä Laura Rautio.

10. Käyttäjän oikeudet

Asiakas- ja / tai markkinointirekisteriin kuuluvalla käyttäjällä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan allekirjoitetulla kirjeellä, joka lähetetään tietosuojarekisterin yhteyshenkilölle (tiedot yllä). Halutessaan käyttäjä voi esimerkiksi ottaa valokuvan kirjeestä ja liittää sen sähköpostiin kuvatiedostona. Rekisterin yhteyshenkilö vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Käyttäjällä on myös oikeus muuttaa tai poistaa omia tietojaan ottamalla yhteyttä tietosuojarekisterin yhteyshenkilöön sähköpostitse. Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi vaihtoehtoisesti poistaa tietonsa sähköposteissa mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

Lisäksi käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Käyttäjän on hyvä ottaa huomioon, että hänellä on ”oikeus tulla unohdetuksi” silloin, kun yrityksellä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

12. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää, että käyttäjä itse varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

13. Rikkomuksista ilmoittaminen

Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin riskitön ja siksi yritys ei voi taata täyttä tietoturvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, siitä ilmoitetaan sähköpostitse asianomaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet.

14. Sivustojen evästeet

Yrityksen sivustoilla käytetään Facebook-, Instagram– ja WordPress -sisällönhallintaohjelmistojen evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä, käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää evästetietoja sivustojensa käyttäjistä. Tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen.

Oppimista johtamassa -yrityksen ulkopuoliset sivustot, jotka on linkitetty yrityksen tuottaman sisällön yhteyteen, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

15. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Yrityksen tuottamaan digitaaliseen sisältöön (esim. maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä sähköpostikirjeet) voi kuulua linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrittäjän hallinnassa, eikä yritys vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

16. Tietosuoja- ja rekisteriselosteen muuttaminen

Rekisteri- ja tietosuojaseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin. Tuolloin selosteiden tiedot voivat muuttua. Käyttämällä sivustoja käyttäjä hyväksyy automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Hänen kannattaa siis tarkistaa selosteet säännöllisesti.

17. Lisätietoja

Rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja palauteissa voi olla yhteydessä ylläpitäjään.